Werken in de regio Sittard-Geleen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Beleidsadviseur Samenleving

Werkgever:Gemeente Beek
Plaats:Beek

Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!

Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie. Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening. Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. WiI jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature.

De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning.

De afdeling Samenleving is een afdeling waar alle taken zijn ondergebracht op het gebied van Externe dienstverlening, Burgerzaken en Burgerlijke Stand, het Sociaal Domein (3D’s) alsmede de overige beleidsvelden op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs en aanverwante beleidsvelden. De afdeling Samenleving heeft tot taak om:

 • klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden aan de inwoners van de gemeente Beek, waarbij voldaan wordt aan de verwachtingen en doelstelling van de klant binnen de geldende wettelijke normen en kaders;
 • de inwoners van Beek te ondersteunen bij het benutten van de eigen mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en daar waar nodig bieden van toegang tot hulp en zorg.

De afdeling Samenleving bestaat uit 3 teams, Publiekszaken, Beleid en team Jeugd/Wmo Het team Wmo/Jeugd is een grotendeels nieuw team en werkt wijkgericht. Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

Beleidsadviseur Samenleving (0,5 fte)

Het betreft een functie met als aandachtgebieden: Sport, Subsidies en Vrijwilligersbeleid.

Wat houdt de functie in?

Algemeen

 • Je zorgt voor de ontwikkeling van (strategische) kaders en (integraal en interactief) beleid.
 • Je adviseert en stuurt bij het plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van strategie en beleid.
 • Je hebt bestuurlijke contacten, informeert en adviseert. 
 • Je communiceert en hebt contacten met interne collega’s en externe klanten, partners en andere belanghebbenden.
 • Je bent verantwoordelijk voor de budgetten en levert vanuit je vakgebied een bijdrage aan de Planning en Control cyclus.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in regionale ambtelijke overlegorganen en ondersteunt de portefeuillehouder(s) in bestuurlijke overleggen.
 • Je verricht overige binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Aandachtpunten sport:

 • (Coördinatie) van uitvoering van acties uit uitvoeringsplannen (o.a. aandacht voor: optimale sport en beweegmogelijkheden voor iedereen, rol van sport in preventie en voor positieve gezondheid, bewegingsonderwijs, voorzieningen in de wijk en omgevingswet).
 • Het (mee) invullen van randvoorwaarden op strategisch/ beleidsniveau die nodig zijn om mensen (m.n. bijzondere doelgroepen) binnen De Haamen en de gemeente zo goed mogelijk te kunnen laten sporten/ bewegen/ recreëren.
 • Benutten mogelijkheden van subsidies en andere financieringsmogelijkheden (denk aan Regeling Combinatiefuncties, landelijk en provinciaal beleid sport/gezondheid/ Sociale Agenda).
 • Bestuurlijke advisering t.b.v. Iedereen Kan Sporten regionaal en provinciaal. 
 • Inhoudelijke aansturing en ondersteuning van de scholen- en verenigingsconsulent (waaronder sportevenementen).
 • (Coördinatie van) monitoring (bijv. enquêtes bij inwoners en verenigingen)

Aandachtspunten subsidies:

 • Evaluatie en actualisatie van de subsidieverordening en subsidieregels.
 • (Coördinatie van) uitvoering van subsidieregels, afhandeling aanvragen, subsidiecontrole.
 • Bestuurlijke advisering t.a.v. subsidies.

Aandachtspunten verenigingen / vrijwilligerswerk:

 • (Door)ontwikkeling van beleid en uitvoeringsplanen voor verenigingsondersteuning en vrijwilligerswerk.
 • Aanspreekpunt voor/ aansturing van de (coördinator) uitvoering vrijwilligerswerk.
 • Deelname aan diverse overleggen en bestuurlijke advisering.

Wat vragen wij van jou?

 • HBO tot HBO+ opleidingsniveau;
 • Richting: juridisch, bestuurskunde, sport, gezondheidszorg, maatschappelijk;
 • 2 - 3 (relevante) ervaringsjaren;
 • Aanvullende cursussen/opleidingen op het eigen taakveld;
 • Kan 1ste medewerker en/of coördinator zijn van een specifiek taakveld;
 • Incidenteel operationeel leidinggeven (bijv. in projectorganisaties);
 • Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, resultaatgerichtheid / realisatie van doelen, visie, omgevingsbewustzijn, verzamelen van informatie, samenwerken.

Wat bieden wij jou?

 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan bij wijze van proef. Na een jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoordeling worden bezien of deze kan worden omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 10 tussen € 2.795 - € 4.225, functionele schaal 11 tussen € 3.348 - € 4.859, uitloopschaal 12 tussen € 4.022 - € 5.520 bruto per maand (o.b.v. fulltime aanstelling, parttime naar rato);
 • Een 18-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (19 uur per week) of volledige ADV (20 uur per week);
 • Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget;
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling;
 • Flexibele werktijden.

De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel van toepassing voor de Beleids-/uitvoerend medewerker A. Voor meer informatie over het generieke functieprofiel, de generieke taken, de functiekarakteristiek, de gevraagde competenties en de resultaatgebieden wordt verwezen naar www.gemeentebeek.nl/vacatures.

Wil je solliciteren?

Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Jeroen Hengst, Hoofd afdeling Samenleving (tel. 046 - 43 89 230). Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 22 oktober a.s. digitaal te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, via e-mail: vacature1@gemeentebeek.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 6 en 7 november a.s. Indien je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangt, word je verzocht contact op te nemen met Linda Rössel, senior beleidsmedewerker P&O (tel. 046-43 89 283).