Werken in de regio Sittard-Geleen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Beleidsmedewerker grondzaken

Werkgever:Gemeente Beek
Plaats:Beek

Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!

Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie. Beek is trots op haar eigenidentiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening. Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. WiI jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature. De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen; Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning. De afdeling Ruimte is een afdeling die tot taak heeft uitvoering te geven aan alle taken en de gemeentelijke ambities op het gebied van de fysieke ruimte met als doel een aantrekkelijke woon- werk- en leefomgeving en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. De afdeling Ruimte is opgebouwd uit diverse disciplines die gezien hun taakverwantschap verder kunnen worden onderverdeeld in vier taakvelden: (1) Ruimtelijke Ordening, (2) Bouwen woningtoezicht, (3) Economische zaken en (4) Beheer openbare ruimte. Deze taakvelden zijn robuust, in die zin dat de formatie van de onderscheidene taakvelden voldoende groot wordt geacht om de taken / werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voor de afdeling Ruimte zijn wij op zoek naar een:

BELEIDSMEDEWERKER GRONDZAKEN

(0,5 fte)

Wat houdt de functie in?

 • U voert onderhandelingen met externen over aan- en verkoop van vastgoed en stelt diverse overeenkomsten betreffende vastgoed en zakelijke rechten op, zoals (ver)koopcontracten;
 • U zorgt voor verpachting, verhuur- en in gebruik gave van gronden alsmede het beheer van de gronden;
 • U draagt zorg voor het beheer van de gemeentelijke grondexploitaties en gesloten exploitatieovereenkomsten;
 • U ziet erop toe dat contractanten hun contractuele verplichtingen nakomen en hebt het beheer over bestaande overeenkomsten;
 • U adviseert over beleidsontwikkeling op het gebied van grondzaken;
 • U hebt bestuurlijke contacten, informeert en adviseert op het gebied van grondzaken en aanverwante zaken;
 • U communiceert en hebt contacten met interne collega’s en externe klanten, partners en belanghebbenden;
 • U verricht overige binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Wat vragen wij van jou?

 • HBO tot HBO+ opleidingsniveau;
 • Richting: juridisch, economisch, makelaardij, vastgoed, bestuursrecht, planologie, ruimtelijke ordening;
 • Kennis van zakelijke rechten en aan- en verkoop van onroerend goed;
 • 2 - 3 (relevante) ervaringsjaren;
 • Aanvullende cursussen/opleidingen op het eigen taakveld;
 • Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaatgerichtheid / realisatie van doelen, omgevingsbewustzijn, verzamelen van informatie, samenwerken, flexibiliteit.

Wat bieden wij jou?

 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan bij wijze van proef. Na een jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoordeling worden bezien of deze kan worden omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd;
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 9 tussen € 2.591 - € 3.805, functionele schaal 10 tussen € 2.795 - € 4.225, uitloopschaal 11 tussen € 3.348
 • € 4.859 bruto per maand (op basis van fulltime aanstelling);
 • Een 18-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (19 uur per week) of volledige ADV (20 uur per week);
 • Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget;
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling;
 • Flexibele werktijden.

De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel van toepassing voor de Beleids-/uitvoerend medewerker B. Voor meer informatie over het generieke functieprofiel, de generieke taken, de functiekarakteristiek, de gevraagde competenties en de resultaatgebeden wordt verwezen naar www.gemeentebeek.nl/vacatures.

Wil je solliciteren?

Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Luc Bischoff, Hoofd afdeling Ruimte (tel. 046 - 43 89 272). Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 21 mei a.s. digitaal te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, via e-mail: vacature1@gemeentebeek.nl De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 4 juni en 7 juni a.s.. Indien je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangt, word je verzocht contact op te nemen met Linda Rössel, Senior Beleidsmedewerker P&O (tel. 046-43 89 283). Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.